Maandag - Zondag : 09:00 - 00:00

Huisreglement - Algemene Voorwaarden

1. Contactgegevens van L’eau Pure

BVBA L’eau Pure
Parklaan 7
2610 Antwerpen (Wilrijk)

2. Inhoud van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het leveren van diensten, die aangekocht kunnen worden online of ter plaatse. Bij elke aankoop worden de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aan de klant ter kennis gebracht en verklaart de klant uitdrukkelijk de voorwaarden te aanvaarden door het aanvinken van een kruisje op website of de algemene voorwaarden te handtekenen.

2.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, in het bijzonder op de op afstand gesloten overeenkomst tussen de klant en Sauna L’eau Pure, die tot stand komt via de website www.sauna-leaupure.be. De algemene voorwaarden worden hierbij op een duurzame drager te beschikking gesteld via de link op de website en/of door op het reserveringsscherm te klikken zodat de klant deze eenvoudig kan opslaan en raadplegen.

2.3. De algemene voorwaarden van Sauna L’eau Pure hebben voorrang en sluiten de eventuele algemene voorwaarden van een klant uit.

3. De totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand van zodra de klant de aankoop/reservering definitief bevestigt en dienvolgens de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

4. De Prijzen

4.1 De prijzen worden per product/dienst weergegeven op de website. De prijs die na een aankoop (op afstand) in het besteloverzicht vermeld staat, is bindend.

4.2. Consumpties (eten en drinken) en andere opties kunnen door de klant ter plaatse aangekocht worden aan de gebruikelijke prijzen en zijn aldus, indien niet expliciet vermeld, nooit inbegrepen in de prijs.

5. Reservatie en herroepingsrecht.

5.1 Het reserveringsprogramma vraagt om een login. De gegevens hierachter blijven strikt persoonlijk en worden nooit voor andere doeleinden gebruikt.

5.2 Alle reservaties kunnen online via de website van Sauna L’eau Pure of ter plaatse gedaan worden. Reservaties kunnen tot 48h voor aanvang enkel via het reserveringsprogramma op de website van Sauna L’eau Pure online gewijzigd worden.

5.3 Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per e-mail in het geval er een geldig e-mailadres opgegeven wordt.

5.4 Bij onjuiste persoonlijke- & adresgegevens die door ons worden gevalideerd behoudt Sauna L’Eau Pure zich het recht om de reservatie te annuleren. Dit om valse boekingen te vermijden.

5.5. Indien de klant een aankoop doet voor niet-beroepsmatig gebruik in zijn hoedanigheid van natuurlijk persoon, kan hij afzien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen, zonder verdere motivering en zonder kosten, vanaf de dag volgend op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De klant dient een aanvraag tot herroeping schriftelijk te doen aan het adres van Sauna L’eau Pure of via e-mail van info@sauna-leaupure.be 

5.6. Dergelijk recht van herroeping is niet van toepassing op reeds verbruikte goederen (cadeaubon), reeds uitgevoerde diensten, kosten verbonden aan een goed met persoonlijk karakter en diensten gereserveerd minder dan 14 dagen op voorhand.
Bovendien kan een klant in zijn hoedanigheid van handelaar of voor diensten voor beroepsmatig gebruik geen beroep doen op het recht op herroeping van de aankoop.

5.7. Sauna L’eau Pure behoudt zich het recht voor om reservaties te weigeren en zal de klant hierover per e-mail informeren

5.8. Indien de klant uit hoofde van het contract een vordering tot terugbetaling heeft tegenover de Sauna L’eau Püre, heeft de klant recht op dezelfde vergoeding ingeval de Sauna L’eau Pure in gebreke zou blijven de terugbetaling uit te voeren nadat hij daartoe door de klant is aangemaand

6. Betalingen

6.1. Alle betalingen gebeuren cash of dmv Payconiq ter plaatse voor aanvang van het gebruik van een Sauna complex.

7. Annulatie

7.1 Bij het afsluiten van een verkoop op afstand (via het reserveringsprogramma) aanvaardt de klant deze annulatieregels.

7.2. Bij annulatie door de klant, die enkele geldig is na een schriftelijke bevestiging van Sauna L’eau Pure, worden de volgende annulatieregels toegepast:
– Indien de klant meer dan 48h voor het leveren van de goederen of diensten per mail of via het reservatiesysteem annuleert, kan hij kosteloos annuleren. Telefonische annulaties worden niet aanvaard.
– Indien de klant minder dan 48h voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele bedrag van de reservatie verrekend.
– Indien de klant niet/laattijdig verwittigt dat hij niet komt opdagen, wordt het gehele bedrag van de reservatie verrekend +  € 50 schadevergoeding.
De klant zal een brief ontvangen waarin de verschuldigde sommen wegens annulatie worden meegedeeld. Iedere klacht zal binnen de acht dagen na ontvangst van de brief worden ingediend.

7.3. Bij niet betaling van de sommen binnen de acht dagen na ontvangst van de brief op het doorgestuurde rekeningnummer is de klant een schadebeding van 10% op de hoofdsom en interesten aan de conventioneel bepaalde interestvoet van 10% verschuldigd.

7.4. De klant kan zich niet beroepen op overmachtssituaties zoals overlijden, ziekte, slecht weer, autopech, zwangerschap, menstruatiecyclus,  …)

8. Het gebruik van de Sauna units

8.1 Op de website van Sauna L’eau Pure kan de klant informatie vinden over de verschillende units en het huisreglement dat van toepassing is bij het gebruik ervan.

8.2. De units worden in alle privacy afgehuurd en bij aankomst krijgt de klant een rondleiding met uitleg over de aanwezige accommodatie.

8.3. De klant dient rekening te houden met gereserveerde tijdstippen. Het einduur kan nooit gewijzigd worden omwille van een latere aankomst van de klant zodat de volgende klanten op tijd de ruimte na reiniging kunnen betreden.

8.4. De volgende huisregels dienen te worden gerespecteerd:
– NIET springen in het zwembad.
– NIET lopen in het ganse complex.
– Steeds gebruik van slippers. Indien u er zelf geen heeft, kunnen deze aan het onthaal worden opgehaald.
– Om hygiënische redenen is het verplicht om een handdoek te leggen in de sauna’s en in de relaxmeubels
– Het is verboden om zelf producten toe te voegen in de faciliteiten (zwembad, jacuzzi, …)
– Het is verboden om eigen dranken en eten mee te brengen.
– Om hygiënische redenen is het verplicht eerst te douchen voor gebruik van saunafaciliteiten.
– Verplaats geen kaarsen.
– Het is ten strengste verboden te roken binnen in het complex, waaronder de sauna units. Bij inbreuk hiertegen wordt een schadevergoeding van € 150 gevorderd. 
– Alle producten en materialen die zich in de privé-units bevinden, zijn eigendom van Sauna L’eau Pure.

8.5 Indien de klant deze regels niet naleeft, behoudt Sauna l’eau Pure zich het recht voor om mensen te weigeren en uit het complex te verwijderen.

8.6 Wanneer er door de klant schade aangebracht wordt aan het complex of zaken ontvreemd worden, zullen de kosten nodig voor herstelling/vervanging aan de klant kunnen doorgerekend worden.

8.7 Sauna L’eau Pure kan niet verantwoordelijk zijn voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade of welke schadeclaim dan ook.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

9.1 Enkel het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing.

9.2 Voor geschillen zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten van Antwerpen bevoegd.